رموز موفقیت انسان های بزرگ با ورق گالوانیزه کاشان در تهران که تا به حال نشنیده بودید

ورق گالوانیزه کاشان در تهران با موفقیت برای محافظت از فولاد در قرار گرفتن در معرض آب شیرین استفاده می شود. آب شیرین به تمام اشکال آب به جز آب دریا اطلاق می شود. آب شیرین را می توان بر اساس منشا یا کاربرد آن طبقه بندی کرد.

شامل آبهای سرد و گرم خانگی، صنعتی، رودخانه، دریاچه و کانال می باشد خوردگی روی در آب شیرین یک فرآیند پیچیده است که عمدتاً توسط ناخالصی های موجود در آب کنترل می شود.

حتی آب باران علاوه بر ذرات گرد و غبار و دود، حاوی اکسیژن، نیتروژن، دی اکسید کربن و سایر گازهای محلول است. آب های زیرزمینی حامل میکروارگانیسم ها، خاک فرسایش یافته، پوشش گیاهی در حال پوسیدگی، نمک های محلول کلسیم، منیزیم، آهن و منگنز و مواد کلوئیدی معلق هستند.

همه این مواد و سایر عوامل مانند pH، دما و حرکت بر ساختار و ترکیب محصولات خوردگی تشکیل شده در سطح روی در معرض تأثیر می گذارد تفاوت های نسبتاً کوچک در محتوای یا شرایط آب شیرین می تواند تغییرات نسبتاً قابل توجهی در محصولات خوردگی و سرعت ایجاد کند.

بنابراین، هیچ قانون ساده ای بر میزان خوردگی روی در آب شیرین وجود ندارد. با این حال، یکی از داده های روند پشتیبانی این است که آب سخت خورنده بسیار کمتری نسبت به آب نرم است.

در شرایط سختی آب متوسط یا زیاد، یک مقیاس طبیعی از نمک های نامحلول روی سطح گالوانیزه تشکیل می شود که سرعت خوردگی پوشش گالوانیزه را کاهش می دهد.

پوشش های گالوانیزه محافظت قابل توجهی از فولاد غوطه ور در آب دریا می کنند. عواملی که بر خوردگی روی در آب شیرین تأثیر می گذارد در مورد آب دریا نیز صدق می کند.

با این حال، این نمک های محلول در آب دریا هستند که عوامل اصلی رفتار خوردگی روی غوطه ور در آب دریا هستند.

با توجه به سطح بالای کلرید در آب دریا، نرخ بسیار بالایی از خوردگی روی ممکن است مورد انتظار باشد. اما وجود یون‌های منیزیم و کلسیم در آب دریا اثر بازدارنده قوی بر خوردگی روی در این نوع محیط دارد.